Novosti...

Kaštel Lukšić, 05. lipanj 2013. god.

Temeljem provedenog  Natječaj za sudjelovanje na I. skupnoj izložbi umjetnika s područja Grada Kaštela 2013. izabrani su slijedeći kandidati:

01. Marija Anterić
02. Ante Antunović
03. Maja Bašić
04. Sanja Burazin
05. Ivo Burić
06. Ljubica Dragojević Buble
07. Robert  Jozić
08. Mislav Katalinić
09. Tea Morić Šitum
10. Nataša Pavlov
11. Sunčica  Kuzmanić  (Perišin Tomljanović)
12. Filip Rogošić
13. Frane Šitum
14. Filip Tadin
15. Sanja Taraš Prančević

Napomena: Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 ( trideset ) dana od objave rezultata na službenim web stranicama Muzeja grada Kaštela ( www.muzej-grada-kastela.hr ).

                                                                                                     v.r.  Mirela Duvnjak
/viša kustosica/