Novosti...

Dana, 25. kolovoza  2014. god. (ponedjeljak) na oglasnim stranicama dnevnog lista Slobodna Dalmacija objavljen je tekst slijedećeg sadržaja:

„Na temelju članka 27. Zakona o muzejima ( N.N. 142/98, 65/09) i članka 28. Statuta Muzeja grada Kaštela, Upravno vijeće Muzeja grada Kaštela raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Kaštela

Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba:
-koja ima završen preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi;

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi ustanovu;

- i koja je dužna podnijeti plan razvoja i okvirni program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje.
Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine i može biti ponovno imenovan/a.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
– životopis;
– preslik domovnice;
-preslik diplome;
– preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja.
Pismene prijave s potrebnom dokumentacijom, zatvorene, dostaviti poštom na adresu:  Muzej grada Kaštela, Upravno vijeće, Kaštel Lukšić, Brce 1, s naznakom „Natječaj za ravnatelja-NE OTVARAJ “ .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“