Novosti...

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima ( N.N. 61/18 ) i članka 33. Statuta Muzeja grada Kaštela, Upravno vijeće Muzeja grada Kaštela raspisuje

 

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Kaštela

 

Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba:

- na temelju četverogodišnjeg programa rada,
- koja ima završen  sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
- i koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis;
- presliku domovnice i osobne iskaznice;
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome );
-potvrdu HZMO-a o radnom stažu (ne stariju od 30 dana, izvornik);
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6     mjeseci, izvornik);
-prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Muzeja.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine i može biti ponovno imenovan/a.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu-NE OTVARAJ “  putem pošte na adresu:  Muzej grada Kaštela, Upravno vijeće, Lušiško Brce 5, 21 215 Kaštel Lukšić.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                      

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Muzeja grada Kaštela

Mirjana Jurić, mag.nov.