Novosti...

Na temelju članka 30. Statuta Muzeja grada Kaštela i čl. 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Kaštela, ravnatelj Muzeja grada Kaštela raspisuje

 

 

     N  A  T  J  E  Č  A  J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 

-kustos/ica zbirke podvodne arheologije-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Mjesto rada: Kaštel Lukšić
Kandidat/kinja treba ispunjavati sljedeće uvjete:
-VSS, magistar/ra arheologije;
-iskustvo na poslovima kustosa 1 godina;
-iskustvo na poslovima podvodnih arheoloških istraživanja;
-položen stručni ispit za muzejsko zvanje kustos/ica;
-poznavanje rada na računalu
-poznavanje jednog stranog jezika.
Prijavi treba priložiti:
-životopis;
-preslik domovnice;
-preslik osobne iskaznice;
-dokaz o stručnoj spremi;
-dokaz o posjedovanju odgovarajuće ronilačke kategorije;
-dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik potvrde);
-potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana);
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem pošte na adresu:
Muzej grada Kaštela, Lušiško Brce 5, 21215 Kaštel Lukšić, sa naznakom: „ Za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/tknje. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom danom predaje obavijesti pošti preporučeno.

 

 

Kaštel Lukšić, dana, 11.ožujka 2024. godine
Ur.br.: 2181-4-12-24-135


Ivan Šuta
ravnatelj