Novosti...

 

 

slija1
slija2
slija3

PRAPOVIJESNI LOVCI, SKUPLJAČI I RATARI NA JADRANU I SUSJEDNIM PODRUČJIMA
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
Kaštela, 22 – 24. rujna 2015


PRVA OBAVIJEST
Jadranska regija od izuzetne je važnosti zbog zemljopisnog položaja koji spaja Mediteran s europskim kontinentalnim prostorom, što se odražava u mnogobrojnosti arheoloških izvora. U proteklih dvadesetak godina otkriveno je i istraženo mnogo kamenodobnih nalazišta, koja su omogućila nova saznanja i interpretacije o prapovijesnim populacijama koje su naseljavale ovo područje i njihovim vezama sa susjednim područjima. Jedno od tih nalazišta je i srednjopaleolitičko nalazište Mujina pećina čija su sustavna istraživanja trajala od 1995. do 2003.g. Upravo je dvadeseta obljetnica početka istraživanja tog nalazišta povod za organiziranje znanstvenog skupa pod naslovom Prapovijesni lovci skupljači i ratari na Jadranu i susjednim područjima kojim bi se prezentirali novi rezultati i spoznaje istraživanja Jadrana i okolnih područja te uloga i važnost ovog područja u dinamici biokulturnih promjena tijekom kamenog doba. Stoga su planirane četiri glavne kronološke cjeline (paleolitik, mezolitik, neolitik i eneolitik) koje bi obuhvatile niz tema kao što su aktualni trendovi u paleoantropološkim i genetičkim istraživanja, procesi formiranja arheoloških nalazišta, strategije preživljavanja, litička tehnologija, keramička proizvodnja, kronologija i dinamika naseljavanja, prijelazna razdoblja, simboličko ponašanje, metode arheološke prospekcije i tekuća istraživanja.
Čast nam je pozvati Vas u ime Organizacijskog i Znanstvenog odbora na sudjelovanje na skupu koji će se održati od 22. do 24. rujna 2015. godine u Muzeju grada Kaštela u Kaštel Lukšiću.
Sažetak opsega do 200 riječi na engleskom jeziku potrebno je poslati do 01. ožujka 2015. godine na adresu adriaticstoneage2015@ffzg.hr Sažetak treba sadržavati imena autora, institucije autora, naslov, do 5 ključnih riječi i naznaku radi li se o usmenom predavanju ili posteru. Za sudjelovanje na skupu ne plaća se kotizacija. Službeni jezik skupa je engleski. Posljednjeg dana skupa planiran je izlet.

Organizatori skupa su Muzej grada Kaštela i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Organizacijski odbor
Predsjednik
Ivanka Kamenjarin (Muzej grada Kaštela)
Članovi
Antonia Biluš-Gagić (Muzej Grada Kaštela), Natalija Čondić (Arheološki muzej Zadar), Ivor Karavanić (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Miroslav Katić (Konzervatorski odjel u Trogiru, Ministarstvo Republike Hrvatske), Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu), Domagoj Perkić (Dubrovački muzeji), Ivan Šuta (Muzej Grada Kaštela), Nikola Vukosavljević (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Sanja Viculin (Splitsko-dalmatinska županija)
Znanstveni odbor
Predsjednik
Ivor Karavanić (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)
Članovi
James C. M. Ahren (Department of Anthropology, University of Wyoming, Laramie, USA), Giovanni Boschian (Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, Italia), Miha Budja (Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani, Slovenija), Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska), Janusz K. Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Polska), Fred H. Smith (Department of Sociology and Anthropology, Illinois State University, Normal, IL, USA), Ivan Turk (Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Druga obavijest će biti u svibnju 2015. godine i sadržavat će sve bitne datume i druge važne obavijesti vezane uz skup.
Treća obavijest će biti početkom rujna 2015. godine i sadržavati će konačni program.

Informacije o transportu i smještaju: www.split-airport.hr, www.ak-split.hr, www.kastela-info.hr/

 

PREHISTORIC HUNTER-GATHERERS AND FARMERS IN THE ADRIATIC AND NEIGHBOURING REGIONS
International conference
Kaštela, 22 – 24. September 2015
FIRST CIRCULAR: CONFERENCE ANNOUNCEMENT
Adriatic region is of an extreme importance due to its geographic position which connects the Mediterranean with the European continental area, which is reflected in the rich archaeological record. In the last twenty years, numerous Stone Age sites have been discovered and researched, and they provided new insights and interpretations of prehistoric population which inhabited this area as well of their connections with the neighbouring areas. One of those sites is the Middle Palaeolithic site Mujina cave, which was systematically excavated in the period from 1995 to 2003. The 20th anniversary of the beginning of systematic research in Mujina cave is the reason for the organisation of the scientific conference entitled Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions, which shall present the new results and insights related to the  research of the Adriatic and surrounding regions, as well as importance of this region regarding the dynamics of the bio-cultural changes during the Stone Age. Therefore, four main chronological units are planned (Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic and Eneolithic) which would encompass a whole range of subjects, such as current trends in palaeoanthropology and genetic research, archaeological sites formation processes, subsistence strategies, lithic technology, pottery production, chronology and settlement dynamics, transitional periods, symbolic behaviour, archaeological prospection methods and current research.
It is an honour to invite you on behalf of the Organisational and Scientific Committee to take part in the conference which will be held from 22 to 24 September 2015 in the Kaštela Town Museum in Kaštel Lukšić. The summary of up to 200 words in English language should be sent by 1 March 2015 to the address adriaticstoneage2015@ffzg.hr. The summary should contain the author's name, institution affiliation, title, up to 5 key words and the indication whether it shall be a oral presentation or a poster. There is no conference fee to be paid. The official language of the conference is English. An excursion is planned for the last day of the conference.
The conference is organised by the Kaštela Town Museum and the Department of Archaeology of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.

 

Organizing Committee
President
Ivanka Kamenjarin (Muzej grada Kaštela)
Members
Antonia Biluš-Gagić (Muzej Grada Kaštela), Natalija Čondić (Arheološki muzej Zadar), Ivor Karavanić (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Miroslav Katić (Konzervatorski odjel u Trogiru, Ministarstvo Republike Hrvatske), Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu), Domagoj Perkić (Dubrovački muzeji), Ivan Šuta (Muzej Grada Kaštela), Nikola Vukosavljević (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Sanja Viculin (Splitsko-dalmatinska županija)
Scientific Committee
President
Ivor Karavanić (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)
Members
James C. M. Ahren (Department of Anthropology, University of Wyoming, Laramie, USA), Giovanni Boschian (Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, Italia), Miha Budja (Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani, Slovenija), Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska), Janusz K. Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Polska), Fred H. Smith (Department of Sociology and Anthropology, Illinois State University, Normal, IL, USA), Ivan Turk (Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)
The second circular will be sent in May 2015 and will contain all important dates and other important information regarding the Conference
The third circular will be sent in early September 2015 containing the final program.
Informations about transport and accomondation: www.split-airport.hr, www.ak-split.hr, www.kastela-info.hr/